Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

CyclingWeb.nl is onderdeel van Cycling Beheer

Tennesseedreef 8, 3565 CJ Utrecht, Nederland, 085 – 4018437

KvK Utrecht nr: 61660426, BTW iD. NL002116804B25

info@CyclingWeb.nl | www.CyclingWeb.nl

ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten
CyclingWeb.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

ART. 2 Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met CyclingWeb.nl is CyclingWeb.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van CyclingWeb.nl

ART. 3 Bezorgkosten
Voor Nederland en België rekenen wij geen verzendkosten, voor orders vanaf € 50,00. In andere gevallen hebben wij de verzendbijdrage opgesomd in het overzicht hieronder.

Orders binnen NEDERLAND

tot € 49,99 €5,95 verzendkosten
vanaf € 50,00 GÉÉN verzendkosten

Orders binnen BELGIE en Duitsland

tot € 49,99 €9,95 verzendkosten
vanaf € 50,00 GEEN verzendkosten

Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden zijn de extra kosten voor CyclingWeb.nl.
Voor tarieven buiten de Benelux kunt u contact opnemen via de klantenservice 

ART. 4 Leveringstermijn
Nadat de betaling is gewaarborgd streven we ernaar om uw bestelling binnen 24 uur te verwerken en zeer spoedig te leveren. (veel al de volgende werkdag en maximaal 3 dagen) Om deze service te bieden zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals pakketdiensten en banken. Pakketdiensten leveren alleen op “WERK” dagen. Dit houdt in dat, indien u op vrijdag na 14.00 uur of in het weekend besteld de bestelling de volgende werkdag (maandag) wordt verwerkt en u de order dus veelal op dinsdag kunt verwachten. (uiterlijk woensdag)

Uw orders worden nog dezelfde dag verwerkt mits:

  • De bestelling is geplaatst voor 14.00 uur
  • De betaling is goedgekeurd (in geval van overboeking moet de betaling dus eerst zijn voldaan)

ART. 5 Betaling
Voor online betalingen werkt CyclingWeb.nl samen met het beveiligde online platform Cardgate, bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • IDeal
  • PayPal
  • Sofort Banking

ART. 6 Overmacht
In geval CyclingWeb.nl door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is CyclingWeb.nl niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CyclingWeb.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ART. 7 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan CyclingWeb.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico te zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van CyclingWeb.nl in gebreke zal zijn.

ART. 8 Reclames en aansprakelijkheid
De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk bij CyclingWeb.nl te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten.

ART. 9 Retourneren
Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met CyclingWeb.nl te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of onaangebroken. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, zal CyclingWeb.nl niet accepteren.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
CyclingWeb.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van CyclingWeb.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal CyclingWeb.nl u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

ART. 10 Privacy
De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het CyclingWeb.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Zie ook onze privacy statement.

ART. 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door CyclingWeb.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ART. 12 Diversen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Zie ook onze privacy statement.